Fándlyho 748, Sereď

– Zateplenie obvodového plášťa

– Dodávka a montáž plastových okien v spoločných priestoroch

– Vymaľovanie spoločných priestorov

– Výmena zdravotechniky (SV, TÚV, C-TÚV, vnútorná kanalizácia,)

– Hydraulické vyregulovanie cirkulácie TÚV

– Rekonštrukcia elektroinštalácie v spoločných priestoroch

– Rekonštrukcia bleskozvodu vrátane revíznej správy

 

Pred začatím prác

Po ukončení prác