LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Kotvenie lodžií

Financovanie obnovy

 

Komplexná rekonštrukcia

FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV

 

Možnosti pri financovaní zateplenia (obnovy) bytového domu:

 

      •   Dotácia na odstránenie systémových porúch

 

Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010Z.z.. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je profesionálne vypracovaná projektová dokumentácia, vrátane odborného posudku. Podmienky získania dotácie a postup vybavovania vysvetlíme a pri  vybavovaní dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov pomôžeme.

 

      Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) - Program obnova, Vládny program zatepľovania

 

Medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy a zatepľovania bytových domov patrí financovanie prostredníctvom úverov zo ŠFRB s úrokom 1% pre Program obnova alebo  Vládny program zatepľovania s úrokom 0%. Podpora je poskytovaná v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

 

      • Komerčné úvery

 

Mnohé slovenské banky a stavebné sporiteľne ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov.

 

 

SLOVSEFF  

 

Úverová linka na podporu rozvoja  energetickej efektívnosti na Slovensku

 

Európska banka pre obnovu a rozvoj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zriadila úverovú linku na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku – SLOVSEFF II.

 

Za účelom zriadenia programu SLOVSEFF vybrala EBRD nasledovné participujúce banky:

 

 

    • Československá obchodná banka, a.s.

    • Slovenská sporiteľňa, a.s.

    • Tatra banka, a.s.

    • UniCredit Bank Slovakia, a.s.

    • Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Nenávratný grant vo výške až 15% z celkovej výšky úveru je možné získať po znížení spotreby tepla o viac ako 25%. Žiadateľ musí podať žiadosť o úver v jednej zo spolupracujúcich bánk a po preukázaní, že realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby energie minimálne o 25%, bude žiadateľovi poskytnutý grant vo výške 15% z úveru.

 

 

Jednou z najnáročnejších otázok, ktoré riešia vlastníci bytov a nebytových priestorov pri rozhodovaní o obnove objektu je spôsob financovania.

 

Súčasťou našich služieb je poradenstvo a pomoc pri financovaní zatepľovania bytových domov.

 

       • Vypracovanie plánu financovania stavby - zateplenia bytového domu.

 

       • Spracovanie porovnania jednotlivých spôsobov financovania zateplenia konkrétneho  

         bytového domu.

 

       • Prepočítanie  splácania úveru na jednotlivé  byty pri rôznych spôsoboch financovania  

         zateplenia bytového domu.

MUNSEFF

 

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v bytových domoch

 

 

Úvery poskytované z úverovej linky EBRD – programu MUNSEFF, komponent energetická efektívnosť v bytových domoch, sú určené pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov a slúžia na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore, teda na investície smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti bytových domov akými sú napríklad zateplenie budovy, výmena okien, inštalácia efektívnejších vykurovacích systémov, meracích zariadení a podobne.

 

Požadovaná minimálna úroveň energetických úspor musí dosiahnuť 30%.

 

Súčasťou poskytnutého úveru je bezplatná technická asistencia pre klienta v podobe vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu zo strany partnerskej konzultačnej spoločnosti a výplata nenávratného príspevku z grantových zdrojov EÚ po úspešnej realizácii projektu vo výške 10 % alebo 15 % z výšky úveru, v závislosti od počtu implementovaných oprávnených opatrení vedúcich k úspore energie.

...Udržíme teplo vo Vašom domove