LUKYSTAV.SK

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:

LUKYSTAV, s.r.o.

Váhovská cesta 517, Dolná Streda, 925 63.

Telefón: +421 917 846 580 / 031-7899965

E-mail: info@lukystav.sk

Budatínska 1, Bratislava, 851 05

Telefón: +421 917 228 996 / +421 917 651 705

E-mail: info@lukystav.sk

Pobočka Bratislava:

LUKYSTAV, s.r.o.

 
 

Komplexná rekonštrukcia

NAŠE SLUŽBY:

Kotvenie lodžií

Financovanie obnovy

 

Výmena rozvodov TV, plynu, kanalizácie

 

Najvypuklejší je problém rozvodov teplej vody a je to jedno, či ide o staré alebo novopostavené bytové domy. Ich stav ovplyvňuje kvalita vody. Niekde je mäkšia, niekde tvrdšia.

 

Aj v novších, napríklad menších bytovkách s vlastnou kotolňou sa môžu aj po šiestich rokoch rozvody teplej vody odoberanej z bytovej kotolne zaniesť.

 

Po zateplení sa teplo aj naďalej stráca v rozvodoch, ktorých výmena by vyšla dom draho. Tam, kde majú vlastnú kotolňu, môžu ušetriť tak, že zmenia jej parametre na plochu radiátorov. Potrubia sú v havarijnom stave, často dochádza k poruchám.

 

Pri výmene by sa malo postupovať systematicky. Potrebné je určiť si tím ľudí, dať si vypracovať dokumentáciu a dať ju odsúhlasiť majiteľom bytov.

 

Pred celkovou rekonštrukciou potrubia uzatvárajú s dodávateľskou firmou správcovia alebo spoločenstvá v mene vlastníkov zmluvu, v ktorej dohodnú všetky podmienky. Pri odovzdaní prác sa vystaví protokol, odvtedy začnú plynúť aj dohodnuté záručné podmienky. Treba sa pripraviť aj na obhliadky bytov a najmä na búracie práce.

 

Škodu pocítia najmä majitelia, ktorí majú už zrekonštruované byty. Kachličky sa dajú aj šetrne vyrezať a znovu osadiť. Niekedy, najmä ak vedú cez stred potrubia, to možné nie je. V niektorých prípadoch sa k vodovodnému a plynovému potrubiu dá dostať aj zo susedného bytu.

 

Od firmy treba žiadať rôzne povolenia – na montáž vodovodného potrubia, plynu, na demontáž kanalizačných potrubí z azbestu. Dobre zorganizované firmy dokážu vymeniť kompletne celé potrubie za dva dni. Na materiály z plastu, hliníka a medi zvyknú dodávatelia dávať 5–ročnú záruku. Na trhu je veľký výber materiálov.

 

Aktuálne kritériá sú kvalita a cena. Na materiáli sa neoplatí šetriť a nie je namieste ani živelnosť. Rozdiel v cene materiálov medzi najlacnejším a najdrahším vyhotovením je okolo 20 percent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočítanie nákladov na rekonštrukciu a sprístupnenie bytu

 

 

     1.    Rozvody v bytovkách sú spoločnými zariadeniami domu – patria do spoluvlastníctva majiteľov bytov, majú na nich

            spoluvlastnícky podiel, podľa jeho veľkosti uhrádzajú aj náklady na rekonštrukciu spoločných rozvodov.

 

     2.    Určené sú na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.

 

     3.    Takýmito zariadeniami sú podľa zákona o bytoch (§ 2 ods. 5) aj domové kotolne vrátane technologického zariadenia,

            spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 

     4     Sprístupnenie bytu a nebytového priestoru rieši tiež zákon o bytoch, v ktorom je upravená zodpovednosť vlastníka za

            vzniknuté škody v prípade, že svoj byt alebo nebytový priestor nesprístupní. Ak to odmietne, treba ho požiadať o náhradný

            termín. Ak nevyhovie, je potrebné požiadať súd o vydanie predbežného rozhodnutia, ktoré by v nevyhnutne nutnom čase

            obmedzilo práva vlastníka.

 

     5.    Súd by mal predbežným opatrením vyhovieť správcovi a uložiť povinnosť v presne stanovený deň v časovom rozpätí

            sprístupniť byt na výmenu stúpačiek. Podobn by mal postupovať, aj keď vlastník vymuroval prístupovú stenu k stúpačke a

            odmieta na vlastné náklady znášať zásah – zbúranie steny s cieľom výmeny rozvodov.

 

     6.    Povinnosť sprístupniť byt sa vzťahuje aj na nájomcu. V oboch prípadoch treba sprístupniť miestnosti v rozsahu

            nevyhnutnom na vykonanie opráv, údržby či na vykonanie iných prác nevyhnutných v súvislosti s opravou, údržbou, modernizáciou

            a rekonštrukciou obytného domu.

...Udržíme teplo vo Vašom domove