FINANCOVANIE OBNOVY
BYTOVÝCH DOMOV

Jednou z najnáročnejších otázok, ktoré riešia vlastníci bytov a nebytových priestorov pri rozhodovaní o obnove objektu je spôsob financovania.

Súčasťou našich služieb je poradenstvo a pomoc pri financovaní zatepľovania bytových domov.

 • Vypracovanie plánu financovania stavby – zateplenia bytového domu.
 • Spracovanie porovnania jednotlivých spôsobov financovania zateplenia konkrétneho bytového domu.
 • Prepočítanie splácania úveru na jednotlivé byty pri rôznych spôsoboch financovania

Možnosti pri financovaní zateplenia (obnovy) bytového domu:

 

 • Dotácia na odstránenie systémových porúch

Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010Z.z.. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je profesionálne vypracovaná projektová dokumentácia, vrátane odborného posudku. Podmienky získania dotácie a postup vybavovania vysvetlíme a pri vybavovaní dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov pomôžeme.

 • Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) – Program obnova, Vládny program zatepľovania

Medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy a zatepľovania bytových domov patrí financovanie prostredníctvom úverov zo ŠFRB s úrokom 1% pre Program obnova alebo Vládny program zatepľovania s úrokom 0%. Podpora je poskytovaná v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

 • Komerčné úvery

Mnohé slovenské banky a stavebné sporiteľne ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov.

SLOVSEFF

Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti na Slovensku.

Európska banka pre obnovu a rozvoj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR zriadila úverovú linku na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku – SLOVSEFF II.

Za účelom zriadenia programu SLOVSEFF vybrala EBRD nasledovné participujúce banky:

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Nenávratný grant vo výške až 15% z celkovej výšky úveru je možné získať po znížení spotreby tepla o viac ako 25%.

Žiadateľ musí podať žiadosť o úver v jednej zo spolupracujúcich bánk a po preukázaní, že realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby energie minimálne o 25%, bude žiadateľovi poskytnutý grant vo výške 15% z úveru.

MUNSEFF

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v bytových domoch

Úvery poskytované z úverovej linky EBRD – programu MUNSEFF, komponent energetická efektívnosť v bytových domoch, sú určené pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe bytových správcov a slúžia na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore, teda na investície smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti bytových domov akými sú napríklad zateplenie budovy, výmena okien, inštalácia efektívnejších vykurovacích systémov, meracích zariadení a podobne.

Požadovaná minimálna úroveň energetických úspor musí dosiahnuť 30%.

Súčasťou poskytnutého úveru je bezplatná technická asistencia pre klienta v podobe vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu zo strany partnerskej konzultačnej spoločnosti a výplata nenávratného príspevku z grantových zdrojov EÚ po úspešnej realizácii projektu vo výške 10 % alebo 15 % z výšky úveru, v závislosti od počtu implementovaných oprávnených opatrení vedúcich k úspore energie.

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať