MANIPULÁCIA S
AZBESTOM

Likvidácia azbestu bola logickým rozšírením podnikateľskej činnosti, vzhľadom na realizáciu výmeny zdravo-technických rozvodov v bytových domoch. Často sme sa totižto vo svojej praxi stretávali s tým, že pôvodné kanalizačné, prípadne vzduchotechnické rozvody boli z materiálov s obsahom azbestu

Za zmienku stojí taktiež použite týchto materiálov v podhľadových konštrukciách spoločných priestoroch bytových domov alebo napr. v strešných krytinách. K ich odstráneniu sme museli prizývať externé firmy s oprávnením na ich likvidáciu. Preto sme rozšírili rozsah našu činnosti o poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom so zameraním predovšetkým na likvidáciu azbestu, čím sme sa stali sebestačnými v tomto segmente obnovy bytových domov.

Samotná likvidácia azbestového odpadu v sebe zahŕňa nasledovné:

  • Zabezpečenie povolenia od príslušného RÚVZ a OÚŽP
  • Vyčistenie priestorov od prachu obsahujúceho azbestové vlákna s použitím vysávačov prachovej triedy H ( Hepa filter)
  • Zabránenie šírenia prachu obsahujúceho azbest vytvorením kontrolovaného pásma
  • Odbornú demontáž azbestových materiálov
  • Uloženie azbestového odpadu do PE vriec s príslušným označením
  • Odvoz a uloženie na skládku nebezpečného odpadu
  • Zabezpečenie realizácie kontrolného merania

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať