REKONŠTRUKCIA
STRECHY

Strecha je veľmi dôležitou súčasťou celej budovy, preto jej treba venovať rovnakú pozornosť ako všetkým obalovým konštrukciám. Jej úlohou je chrániť objekt pred poveternostnými vplyvmi. Pri nekvalitnom vyhotovení by mohlo dôjsť k neželanému zatekaniu a k iným nežiaducim prejavom a preto venujeme zvýšenú pozornosť všetkým detailom.

Ploché strechy sú typickým znakom bytových domov. Ich výhodami sú pomerne jednoduchá realizácia, nižšie náklady na zastrešenie, ale aj rôznorodosť ich využitia. Žiadajú si však dostatočnú technologickú disciplínu pri realizácii a kvalitné materiály. Nesprávne zvolená hydroizolácia, jej kladenie, alebo nedostatočné vyspádovanie strechy môžu viesť k jej zatekaniu a následne vážne znehodnotiť vnútorné priestory, a tým celé bytové domy.

Pri nesprávnom type hydroizolácie a zlom vyspádovaní môže dôjsť k rýchlejšej degradácii krytiny, prieniku vlhkosti alebo iným problémom. Na rad potom prichádzajú nákladné rekonštrukcie, ktorých negatívny vplyv sa prejaví najmä na zvýšenom nájomnom u vlastníkov bytov.

Ochrana strechy bytového domu pred prienikom vody

Pri plochých strechách treba zabezpečiť najmä dôsledné odtekanie vody a chrániť konštrukciu pred prienikom neželanej vlhkosti. Z tohto dôvodu treba na základe stanoveného mechanického zaťaženia zvoliť správny typ hydroizolačného systému. Finančne menej náročné riešenia sú v tomto prípade často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej realizácie sa prejaví v priebehu niekoľkých rokov.

Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledkom realizácie strechy bez spádu. Každý projektant musí vedieť, že práve problematika odvodnenia plochej strechy je významným krokom, ktorý treba vykonať kvalitne. V opačnom prípade dôjde k zásadnému vplyvu na funkčnosť strechy i celej stavby. Nezabezpečením priaznivého vlhkostného stavu strechy a odtoku vody z povrchu strechy môže prísť k potrebe budúcej opravy strechy.

Keď je rekonštrukcia nevyhnutná

Prvým krokom opravy strechy je diagnostika príčiny poruchy strechy a následný postup jej obnovy. Zvoliť vhodný spôsob rekonštrukcie je základným krokom k úspechu. Pri nesprávnom určení typu obnovy plochej strechy totiž dochádza k skráteniu životnosti a celkovej funkčnosti strechy. Návrh obnovy závisí od vlhkosti v strešnom plášti, zloženia jednotlivých vrstiev aj možnosti zateplenia.

Možný spôsob rekonštrukcie plochej strechy je prostredníctvom asfaltovaných pásov. Do popredia sa v súčasnosti dostávajú najmä modifikované asfaltované pásy. Ich výhodou je možnosť opracovania v náročnejších klimatických podmienkach, ale aj elasticita či širšie možnosti kotvenia k podkladu.

Rekonštruovať plochú strechu možno aj prostredníctvom termoplastických fólií. Pri kladení fólií nemožno zabúdať na zásadu oddelenia fólie od ostatných vrstiev geotextíliou a zabránenia jej styku s asfaltovanými pásmi či polystyrénom. Hydroizolačné fólie sa podobne ako asfaltované pásy mechanicky kotvia.

Dodržať treba najmä správny výber množstva kotviacich prvkov a tiež ich umiestnenie na ploche strechy.

Zabrániť opravám strechy jej vyspádovaním

Predísť nákladným opravám a prieniku vody možno správnym a dôkladným vyspádovaním plochej strechy. Na odvodnenie strechy sa v mnohých prípadoch zabúda. Pre zníženie priameho namáhania povlakovej krytiny sa strechy bytových domov navrhujú tak, aby konštrukcia strechy zabezpečila plynulý odtok vody z povrchu hydroizolačných vrstiev do vtokov. 

Zvyšuje sa tým predpoklad väčšej bezpečnosti hydroizolácie strechy a predĺženie jej životnosti.

Spádová vrstva je súčasťou konštrukcie strešného plášťa a tvorí potrebný sklon nasledujúcich vrstiev, vrátane tej hydroizolačnej. Podľa normy STN 73 1901 by mal byť minimálny sklon strechy 1° smerom k odvodňovacím prvkom. 

Pri tomto sklone odteká zrážková voda do vpustov alebo žľabov. Ak nie je povrch vyspádovaný, na povrchu plochých striech sa následne tvoria súvislé miesta vodných kaluží. V dôsledku zlého vyspádovania strechy dochádza k degradácii strešnej krytiny vplyvom zmien teplôt a stojatej vody na streche, ale i zanášaniu nečistotami, pričom tieto faktory ovplyvňujú životnosť samotnej hydroizolácie.

Postup vyspádovania plochej strechy

V praxi rozlišujeme vonkajšie a vnútorné spádovanie, pričom vonkajšie odvodnenie môže byť obojstranné alebo jednostranné (žľabmi). Vnútorné spádovanie strechy sa rieši rovinami s rozličným spádom, pričom najnižšie miesto je pri dažďovom vpuste. Vonkajšie spádovanie žľabmi sa v súčasnosti používa v ojedinelých prípadoch.

Najčastejším spôsobom odvodnenia striech bytových domov je vnútorným odvodnením pomocou dažďových vpustov. Materiál môže byť rozličný, väčšinou sú to však staré, často poškodené liatinové zvodové potrubia. Okrem novej hydroizolácie treba aplikovať nový sanačný vpust, ktorý sa nasadí do jestvujúceho zvodového potrubia. Na sanačnom vpuste je integrované gumové tesnenie, ktoré slúži ako tesnenie proti „vzdutej vode“, v prípade upchatia kanalizačného potrubia. Aplikačné firmy mnohokrát podcenia spomínanú „vzdutú vodu“ a nasadzujú lacnejšie vpusty bez tesnení. Neraz tak dochádza k upchatiu zvodových potrubí a následnému zaplaveniu strešného plášťa a k znehodnoteniu tepelných izolácií zvýšenou vlhkosťou.

Problém sa obyčajne hľadá v hydroizolácii, ale tá, po následných zisteniach, vo väčšine prípadov nie je na vine. Ideálnym riešením je zhotovenie vrchnej nakasirovanej vrstvy vpustov z rovnakého materiálu ako povlaková krytina, pretože potom možno vytvoriť nielen dokonalé nepriepustné spojenie. Vtoky nemožno umiestňovať do blízkosti iných nadstrešných konštrukcií, ani do záveterných rohov striech. Vzdialenosť strešných vpustov od atík, iných nadstrešných konštrukcií alebo dilatačných škár by nemala byť menšia ako 500 mm. Materiály strešných vtokov musia byť odolné proti dažďovej vode a musia mať protikoróznu ochranu. Odporúča sa tiež tepelne izolovať vtok pre jeho možné zamŕzanie v zimnom období, prípadne možno použiť vyhrievané vtoky.

Spádovať a súčasne zatepliť

Strešná konštrukcia nie je len ochrannou časťou budovy, ale má aj energetický charakter, ktorý významne ovplyvňuje energetickú náročnosť budov. Celkový podiel striech na energetickej náročnosti vykurovania budov závisí od mnohých faktorov – roku výstavby, výšky zástavby, tvaru, klimatických podmienok či tepelno-technického riešenia strechy. Ku každej budove a streche bytového domu treba z toho dôvodu pristupovať individuálne. Zateplením možno eliminovať tepelné úniky, zvýšiť vnútornú povrchovú teplotu konštrukcie strechy, odstrániť kondenzáciu vodných pár, ale dosiahnuť aj úsporu energie, a tým ušetriť financie. Výsledná cena závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie. O spôsoboch a vhodných zatepľovacích systémoch sa však treba poradiť s odborníkom.

Vhodným a v súčasnosti často využívaným spôsobom spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou vrstvou. Táto vrstva chráni konštrukcie pred nepriaznivým pôsobením teploty. Kombináciou tepelnoizolačných dosiek určených na zatepľovanie so systémom spádových klinov možno vylúčiť technológiu mokrej výstavby. Spádové dosky so spádom 2 % sa kladú na pôvodnú konštrukciu strechy a vytvárajú dostatočný spád. Dôležité je uprednostniť výrobky od renomovaných výrobcov, ale súčasne zabezpečiť majstrov, ktorí vyspádujú a zateplia plochú strechu bytového domu kvalitne a správne.

Postup vyspádovania plochej strechy

Pri odvodnení striech zohrávajú svoju nezanedbateľnú úlohu klampiarske prvky. Tie by totiž nemali vytvárať miesta, v ktorých by sa držala a stála voda. Treba zabezpečiť, aby neprišlo ku kondenzácii vodných pár na vnútornom povrchu plechov a prípadnú vlhkosť pod klampiarskymi výrobkami odstrániť vetraním. Podstatnou vlastnosťou týchto prvkov je ich spôsob prichytenia, pretože sú vystavené pôsobeniu vetra, snehu a iným poveternostným zmenám. Pripevňujú sa najmä drážkami, plechovými lištami alebo príponkami z pásovej ocele. Spojovacie a pripevňovacie prostriedky by mali byť z jedného materiálu, inak môže pre ich rozdielnu tepelnú rozťažnosť dôjsť k poruchám.

Všetky ukončenia hydroizolácií na vysokých stenách je treba ukončiť klampiarskou lištou spolu so zatmelením trvale pružným tmelom a taktiež oplechovať atiky. Toto oplechovanie musí byť vyspádované smerom dovnútra strechy s minimálnym sklonom 5 %. Pri nesprávnom zhotovení klampiarskych prvkov a ostatných detailov dochádza k zatekaniu a znehodnocovaniu strechy bytového domu, ktorú treba následne rekonštruovať.

SPÁDOVANIE PLOCHÝCH STRIECH POLYSTYRÉNBETÓNOM TB 300

Je určené predovšetkým:

 • pre spádovanie plochých striech pri rekonštrukcii a novostavbách
 • vyrovnávanie podkladov pod anhydritové podlahy
 • súčasť konštrukcie podláh
 • výplň stavebných konštrukcii ( klenby, mosty, stropy)

Pre ľahký betón vyrobený za pomoci recyklovaného polystyrénu je zaužívaný názov polystyrénbetón. Používa sa hlavne na spádovanie plochých striech.

Polystyrénbetón sa vyrába ako hustá kaša umožňujúca vytvárať spádové vrstvy plochých striech, balkónov, terás, zámkovej dlažby, parkovísk, ako podkladová vrstva pod konečnú povrchovú úpravu. Patrí k stále častejšie používaným materiálom a to hlavne pre jeho veľmi priaznivú cenu, izolačné vlastnosti a mrazuvzdornosť. Použitie polystyrénbetónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži pracnosť pri spádovaní plochých striech v porovnaní s inými materiálmi. Polystyrénbetón je vhodné použiť aj ako výplne rôznych priestorov napr. stabilizovania klenieb, oporných múrov, zaliatie tvarovo zložitých hluchých priestorov, zalievanie vonkajších stien bazénov a pod…

TERMOBETÓN TB 300

ČO JE POLYSTYRÉNBETÓN?

POLYSTYRENBETON je tekutá homogénna betónová zmes vyrábaná priamo na stavbe v mobilnom zariadení:

 • miešačka
 • šnekové čerpadlo
 • tlakové hadice

MOŽNOSŤ POUŽITIA

 • predovšetkým pre spádovanie plochých striech pri rekonštrukcii a novostavbách
 • vyrovnávanie podkladov pod anhydritové podlahy
 • súčasť konštrukcie podláh
 • výplň stavebných konštrukcii ( klenby, mosty, stropy)

PRÍNOS

 • vysoká produktivita práce
 • zníženie hmotnosti stavebných a strešných konštrukcii, podláh až o 50%, nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
 • vysoká odolnosť proti ohňu, nehorľavosť
 • rozmerová stálosť
 • ľahká možnosť výroby podľa požadovanej hmotnosti a pevnosti
 • možnosť natavenia bitumenových pásov priamo na

POLYSTYRÉNBETÓN

 • možnosť mechanického kotvenia strešnej krytiny (PVC a TPO fólie) pri objemové hmotnosti zmesi minimálne 600 kg/m3

ZLOŽENIE POLYSTYRÉNBETÓNU

 • voda
 • cement
 • polystyrénové granule zrnitosť 0-5mm
 • prísady

DOPRAVA POLYSTYRÉNBETÓNU

Doprava zmesi na stavbe do vzdialenosti zvisle 40m, vodorovne 70m.

Zmes sa aplikuje na klasické stavebne konštrukcie (betón, trapézový alebo vlnitý plech, vlnitý eternit, guma, pôvodná strešná krytina a iné málo savé materiály). Savý podklad sa upraví vhodným izolantom (asfaltové pásy, PVC fólia, PE fólia s lepenými spojmi).

Pre zlepšenie tepelno-izolačných vlastností POLYSTYRÉNBETÓNU je možné rozložiť celoplošne polystyrénové dosky. Pre spádovanie plochých striech je vhodné ponechať pôvodnú strešnú krytinu

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať