Hydraulické vyregulovanie
vykurovania

Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy sa má zabezpečiť, aby pri akýchkoľvek prevádzkových stavoch boli všetky vykurované miesta a teda všetci spotrebitelia tepla rovnako zásobovaní primeraným množstvom vykurovacej vody. Tým sa dosiahne tepelná pohoda v každom byte a nebytovom priestore podľa priania ich vlastníkov. Vyregulovaním sa nastavia naprojektované prietoky v celej budove úmerne jej tepelnej strate, vrátane nastavenia prietokov  v jednotlivých miestnostiach vzhľadom na ich momentálnu potrebu.

Úspora tepla sa okrem hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy v dome dosahuje realizáciou ďalších dvoch krokov:

1. Montážou termostatických ventilov a termostatických hlavíc na všetky vykurovacie telesá – radiátory,

2. Inštaláciou pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá

V minulosti boli v bytových domoch vykurovacie telesá spravidla predimenzované a to približne o 30 %. To znamená, že vykurovacia plocha vykurovacieho telesa je vo väčšine prípadov dostatočná a je potrebné upraviť len tepelný výkon vykurovacieho telesa úpravou vykurovacej vody a to buď kvalitatívne, alebo kvantitatívne.

Pri kvalitatívnej úprave ide o zmenu teplotného spádu vykurovacej vody. V minulosti sa spravidla používal výpočtový teplotný spád 90/70 °C. Úpravou teploty vykurovacej vody na nižšiu dostaneme menší výkon vykurovacieho telesa.

Pri kvantitatívnej úprave ide o zmenu prietoku vykurovacím telesom, pričom táto zmena má vplyv na výkon vykurovacieho telesa.

Na dosiahnutie potrebných parametrov vykurovacieho telesa je potrebné, aby vykurovacia sústava bola správne hydraulicky vyregulovaná. Nevhodné alebo úplne chýbajúce hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy spôsobuje zvýšenú spotrebu a nerovnomernú dodávku tepla do vykurovacích telies a je príčinou nepriaznivého prevádzkového stavu.

Pri hydraulickom vyregulovaní je potrebné vybaviť vykurovaciu sústavu regulačnými prvkami a to najmä na vstupe do objektu, na každej päte stúpacieho potrubia, respektíve na každej vetve vykurovacej sústavy a pred každým vykurovacím telesom. 

Prvým krokom realizácie hydraulického vyregulovania je projektová príprava – zhotovenie projektovej dokumentácie. Projektant preverí súčasný stav sústavy, dimenzie vodorovných rozvodov, stúpačiek, odbočiek, ich počty, ako aj počty a veľkosti vykurovacích telies, spôsob ich pripojenia so stúpačkami, atď.

Na všetky odbočky navrhne regulačné ventily, alebo regulátory diferenčného tlaku.

Druhým krokom realizácie hydraulického vyregulovania je montáž podľa projektovej dokumentácie. Pôvodné ventily na vykurovacích telesách sa zdemontujú a nahradia novými termostatickými ventilmi s termostatickými hlavicami a tieto sa prednastavia podľa naprojektovaných údajov.

V suterénnych priestoroch sa na vertikálne odbočky namontujú stúpačkové regulačné ventily a nastavia sa na hodnoty uvedené v projektovej dokumentácií. Na odbočkách stúpačiek sa nainštalujú nové uzatváracie ventily tak, aby bolo možné stúpačky v prípade potreby odstaviť.

Tretím krokom realizácie hydraulického vyregulovania je uvedenie do prevádzky, kontrola a doregulovanie sústavy.

Ako je zrejmé, hydraulické vyregulovanie je odborne aj technicky pomerne náročný proces a jeho úspešné riešenie vyžaduje dôslednú prípravu a spoluprácu skúseného projektanta, výrobcu tepla, správcu domu, dodávateľskej firmy a všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Výsledkom sú nižšie náklady na bývanie a lepšia tepelná pohoda.

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať