ZATEPLENIE
OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

Ekonomické hľadisko

Tepelné straty, resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Podľa prepočtov úsporou tepla na vykurovanie sa ekonomická návratnosť investícii do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70–tych až 80–tych rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri uvažovaní svetových cien energie.

Ekologické hľadisko

Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia úzko súvisiacim s menšou spotrebou tepla na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia

Pre lepšiu názornosť možno uviesť štúdiu spracovanú v Rakúsku, kde bola porovnávaná produkcia CO2rodinného domu s priemernými tepelnoizolačnými vlastnosťami pred a po zateplení kontaktným zatepľovacím systémom (12 cm tepelná izolácia). Podľa výsledkov spomínanej štúdie produkcia CO2 počas obdobia 40 rokov je porovnateľná s objemom emisií CO2, ktoré by vyprodukovalo osobné auto pri prejazde 1 milióna kilometrov (cca 25 krát cesta okolo rovníka).

Stavebno – technické a estetické hľadisko

Zateplením obvodového plášťa sa odstraňuje zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Taktiež sa výrazne znižuje teplotné namáhanie nosných panelov. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova aj nový ochranný obal odolný voči pôsobeniu všetkých nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. 

Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat a nový výzor, ktorý budova získava. Z fádnych šedých panelových domov je tak možné vyčariť veselé a živé stavby a sídliská premeniť na architektonicky zaujímavé celky.

Hygienické hľadisko

Jedným z podstatných dôvodov prečo je potrebné zmeniť tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcii zateplením, je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy

Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní. 

Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov. Zateplený dom navyše zabezpečuje užívateľovi lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka.

 

Ktoré zateplenie je pre vás najvhodnejšie? Malý prehľad zatepľovacích systémov.

Aké sú hlavné typy vlastnosti tepelno-izolačných systémov? Podľa čoho sa rozhodnúť pre správne zateplenie ? S vnútorným zateplením budete po diskusií s odborníkom pravdepodobne rýchlo hotový – jeho varianty sa neodporúčajú, pretože nevyužíva tepelnú akumuláciu konštrukcie, a tiež ním nezateplíte celú plochu vonkajšieho plášťa budovy. 

Detailný popis vonkajšieho zateplenia, ktoré tvorí súvislú obálku okolo domu, by vydal na odbornú publikáciu. Zhrnutie toho najdôležitejšieho ponúka Milan Machatka, predseda Cechu pre zateplenie budov.

Pri výbere riešenia, ktoré je pre Vás najvhodnejšie, sa najčastejšie stretávame so zateplením tepelno-izolačnými omietkami, kontaktnými zatepľovacími systémami a odvetrávanými systémami.

Izolačné omietky

Medzi hlavné výhody tepelno-izolačných omietok patrí schopnosť jednoduchšie kopírovať tvar pôvodného povrchu. Sú bezproblémová z hľadiska požiarnej bezpečnosti a ich cena je oproti iným riešeniam nižšia. Ich tepelno-izolačná účinnosť je ale približne polovičná, a navyše je ich maximálna hrúbka obmedzená na 5 centimetrov. Využívajú sa predovšetkým tam, kde sa iné systémy nehodia.

Kontaktné zateplenie fasády

Najrozšírenejší spôsob pre zateplenie budov. Jedná sa o zostavu vzájomne zladených súčastí. Dosahu životnosť 30 a viac rokov. (Dlhšiu životnosť pre takéto zateplenie nie je možné potvrdiť, pretože sa vo väčšom rozsahu využíva len od roku 1975.) 

Trvanlivosť tohto riešenia je priamo závislá na vlastnostiach jeho jednotlivých súčastí a ich vzájomnej súčinnosti. Je dôležité dodržanie predpísaného postupu aplikácie. Nejednotný a nahodilo zostavený systém nemusí spĺňať Vaše očakávania – často sa neberú do úvahy všetky podmienky, ktorými sa povinne zaoberajú profesionáli na zateplenie. Kontaktné zatepľovacie systémy sa používajú pre zateplenie rodinných a bytových domov, postavených ako klasickou, tak panelovou technológiou. Pri správnom výbere a aplikácií zaručujú maximálny úžitok, bezpečnosť a návratnosť finančným prostriedkov. V Európe sa využíva najviac tento spôsob pre zateplenie.

Odvetrávané zateplenie fasády

Tvorí ich tepelno-izolačný materiál pripevnený k podkladu – väčšinou pomocou roštovej konštrukcie. Medzi izolačným materiálom a konečnou povrchovou úpravou (najčastejšie vo forme doskových obkladov) je niekoľko centimetrová medzera.

Odvetrávaný systém má rovnakú účinnosť ako kontaktný zatepľovací systém, ale je výrazne drahší. Mení vzhľad objektu a nie je možné naň bežne aplikovať omietku. Jeho výhodou je použitie tzv. suchej technológie.

Polystyrén alebo minerálna vlna?

U kontaktných zatepľovacích systémov je možné si zvoliť medzi systémami s penovým polystyrénom alebo systémami s minerálnou vlnou.

Pre použitie polystyrénu hovorí hlavne jeho spracovateľnosť. Ak vychádzame z kubíkových cien, je lacnejší ako minerálna vlna a pri práci s ním sa spotrebuje menej stierkových materiálov. V Európe sa pre svoju všestrannosť používa najčastejšie.

Použitie systému s minerálnou vlnou ovplyvňujú požiarne predpisy. Jedná sa predovšetkým o fasádu s požiarnou výškou väčšou ako 22,5 metra. Polystyrén v zatepľovacích systémoch je síce samozhášavý no nad uvedenú výšku už ho nie je možné použiť.

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať