VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV
ZDRAVO-TECHNICKEJ INŠTALÁCIE

VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV

Súčasťou budovy ako takej a bytové domy nevynímajúc je aj jej technické vybavenie.

Obyvateľov bytových domov počas procesu prípravy komplexnej obnovy ich domu veľmi často zaujíma rekonštrukcia alebo výmena tých častí , s ktorými sa pravidelne stretávajú – ako sa hovorí, majú ich denne na očiach. Sú to vstupné priestory, pivnične priestory, výťah a pod. Pokiaľ nemajú problémy s havarijnym stavom a častými poruchami, tak buď zabúdajú, alebo neprikladajú dôležitosť výmene spoločných rozvodov zdravo-technickej inštalácie v ich dome.

Väčšina bytových domov má ležaté a zvislé rozvody tzv. stupačky už po životnosti. Sú takmer vždy skryté za stenou bytového jadra alebo konštrukciu podhľadu vo vestibuloch a tým aj mimo pozornosti. Avšak až do momentu prvej a určite nie poslednej poruchy.

DÔVODY NA VÝMENU

Veľká väčšina bytových domov z čias hromadnej bytovej výstavby z druhej polovice 20. Storočia má rozvody zdravo-technickej inštalácie mierne povedané na hranici životnosti. K jej skráteniu prispeli aj rôzne spôsoby prestavby bytových jadier majiteľmi bytov, čo malo za následok aj pri malých netesnostiach zavlhnutie podlahy v bytovom jadre a prehrdzavenie plynových potrubí. Inkrustácia a teda zanesenie vodovodného potrubia usadeninami malo za následok zníženie prietoku, zníženie teploty TÚV a tým pádom priamy dosah na kvalitu bývania a mesačné náklady.

Pri akýchkoľvek problémoch s rozvodmi, hlavne z finančných dôvodov, sa realizovali len čiastkové opravy. Ďalším problémom je sprístupnenie konkrétnych častí potrubí, či už z bytu vlastníka, alebo v nebytových priestoroch prerobených nájomcom resp. z pivničného boxu, ktorý nemá majiteľa.

AKO NA TO?

 • Bez vôle, ochoty a rozhodnutia vlastníkov, ktorí berú na vedomie, že musia sprístupniť svoj byt to nie je možné.
 • Spracovanie projektovej dokumentácie. Len zriedka disponuje správca alebo SVB pôvodnou projektovou dokumentáciou. Pre zmysluplne spracovaný projekt výmeny rozvodov je však obhliadka so zmeraním skutkového stavu dôležitá. O.i. sa zakreslia vstupy jednotlivých médií do bytového domu a vyústenie splaškovej resp. dažďovej kanalizácie.
 • Koncepcia. Nevymieňa sa len stará rúra za novú. Nová zdravo-technická inštalácia by mala zohľadňovať súčasne platné normy, vyhlášky, trendy a samozrejme požiadavky vlastníkov. Medzi najbežnejšie požiadavky patrí zmena trasy ležatých rozvodov s trvalým sprístupnením uzatváracích stupačkových ventilov, aby bolo možné kedykoľvek stupačku v prípade potreby uzatvoriť.

ROZSAH VÝMENY, POUŽITÉ MATERIÁLY

Závisí od projektanta, obhliadky, komunikácie s vlastníkmi a finančných prostriedkov akej časti rozvodov v bytovom dome sa dotkne ich výmeny. Vlastníci majú pri výmene rozvodov jednoznačné požiadavky na životnosť, hygienické normy, požiarno-bezpečnostné predpisy a samozrejme istú mieru komfortu. Tu musí zohrať svoju úlohu projektant.

NAJBEŽNEJŠIE POUŽÍVANÝMI MATERIÁLMI SÚ PRE:

Ležaté rozvody

 • Studená voda – nerezové potrubie z dôvodu požiarnych predpisov a napojenia hydrantov, v čoraz menšej miere sa používa oceľové pozinkované potrubie
 • Teplá voda – viacvrstvové plasthliníkové potrubie
 • Kanalizácia – plastové potrubie
 • Plyn – medené potrubie spájané lisovaním

Zvislé rozvody(stupačky)

 • Studená voda – plastové alebo viacvrstvové plasthliníkové potrubie
 • Teplá voda – viacvrstvové plasthliníkové potrubie
 • Kanalizácia – plast, prípadne odhlučnené kanalizačné potrubie
 • Plyn – medené potrubie spájané lisovaním
Je dôležitý návrh správnych dimenzií, správny výber materiálov aj vzhľadom na tepelnú rozťažnosť potrubia a prípadnú nutnosť použitia kompenzátorov, návrh kvalitných uzatváracích a regulačných armatúr, správny výber tepelnej izolácie potrubí atď.
 
Súčasťou projektu je samozrejme aj demontáž pôvodných rozvodov. Bežne sa v minulosti používalo v bytových domoch pre splaškovú kanalizáciu azbestocementové (AZC) potrubie. Dnes s ním môže manipulovať iba spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie, nakoľko sa jedná o nebezpečný odpad.

DÔVODY NA VÝMENU

Samotnej realizácii predchádza obhliadka bytov, aby sme si urobili obraz o jednotlivých prestavbách bytových jadier a s každým vlastníkom sa dohodli na spôsobe jeho spätného uzatvorenia. Každý vlastník bytu je povinný sprístupniť byt za účelom výmeny spoločných rozvodov prístupných z jeho bytu.

Naša spoločnosť dokáže realizovať jednu „stupačku“ za jeden deň.

To znamená, že sa ráno odstaví prívod médií do bytov na konkrétnej stupačke a v poobedňajších hodinách sa už začína s tlakovaním vodovodného a plynového potrubia, testovaním kanalizácie a uzatváraním bytových jadier.

ENERGETICKÝ

Je zabezpečený stály tlak a teploty teplej vody, bez nutnosti odpúšťania vody.

EKONOMICKÝ

Zníženie tepelných strát a prevádzkových nákladov – minimalizovanie odstraňovania nečakaných porúch v budúcnosti.

HYGIENICKÝ

Vyššia kvalita vody – dostatočný prietok, teplota a pri inštalácii filtrov na päte domu aj čistota.

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať