Výmena rozvodov TV,
plynu, kanalizácie

Najvypuklejší je problém rozvodov teplej vody a je to jedno, či ide o staré alebo novopostavené bytové domy. Ich stav ovplyvňuje kvalita vody. Niekde je mäkšia, niekde tvrdšia.

Aj v novších, napríklad menších bytovkách s vlastnou kotolňou sa môžu aj po šiestich rokoch rozvody teplej vody odoberanej z bytovej kotolne zaniesť.

Po zateplení sa teplo aj naďalej stráca v rozvodoch, ktorých výmena by vyšla dom draho. Tam, kde majú vlastnú kotolňu, môžu ušetriť tak, že zmenia jej parametre na plochu radiátorov. Potrubia sú v havarijnom stave, často dochádza k poruchám.

Pri výmene by sa malo postupovať systematicky. Potrebné je určiť si tím ľudí, dať si vypracovať dokumentáciu a dať ju odsúhlasiť majiteľom bytov.

Pred celkovou rekonštrukciou potrubia uzatvárajú s dodávateľskou firmou správcovia alebo spoločenstvá v mene vlastníkov zmluvu, v ktorej dohodnú všetky podmienky.

Pri odovzdaní prác sa vystaví protokol, odvtedy začnú plynúť aj dohodnuté záručné podmienky. Treba sa pripraviť aj na obhliadky bytov a najmä na búracie práce.

Škodu pocítia najmä majitelia, ktorí majú už zrekonštruované byty. Kachličky sa dajú aj šetrne vyrezať a znovu osadiť. Niekedy, najmä ak vedú cez stred potrubia, to možné nie je. V niektorých prípadoch sa k vodovodnému a plynovému potrubiu dá dostať aj zo susedného bytu.

Od firmy treba žiadať rôzne povolenia – na montáž vodovodného potrubia, plynu, na demontáž kanalizačných potrubí z azbestu. Dobre zorganizované firmy dokážu vymeniť kompletne celé potrubie za dva dni. Na materiály z plastu, hliníka a medi zvyknú dodávatelia dávať 5–ročnú záruku. Na trhu je veľký výber materiálov.

Aktuálne kritériá sú kvalita a cena. Na materiáli sa neoplatí šetriť a nie je namieste ani živelnosť. Rozdiel v cene materiálov medzi najlacnejším a najdrahším vyhotovením je okolo 20 percent.

Rozpočítanie nákladov na rekonštrukciu a sprístupnenie bytu

1. Rozvody v bytovkách sú spoločnými zariadeniami domu – patria do spoluvlastníctva majiteľov bytov, majú na nich spoluvlastnícky podiel, podľa jeho veľkosti uhrádzajú aj náklady na rekonštrukciu spoločných rozvodov.

2. Určené sú na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu.

3. Takýmito zariadeniami sú podľa zákona o bytoch (§ 2 ods. 5) aj domové kotolne vrátane technologického zariadenia, spoločné televízne antény, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

4 Sprístupnenie bytu a nebytového priestoru rieši tiež zákon o bytoch, v ktorom je upravená zodpovednosť vlastníka za vzniknuté škody v prípade, že svoj byt alebo nebytový priestor nesprístupní. Ak to odmietne, treba ho požiadať o náhradný termín. Ak nevyhovie, je potrebné požiadať súd o vydanie predbežného rozhodnutia, ktoré by v nevyhnutne nutnom čase obmedzilo práva vlastníka.

5. Súd by mal predbežným opatrením vyhovieť správcovi a uložiť povinnosť v presne stanovený deň v časovom rozpätí sprístupniť byt na výmenu stúpačiek. Podobn by mal postupovať, aj keď vlastník vymuroval prístupovú stenu k stúpačke a odmieta na vlastné náklady znášať zásah – zbúranie steny s cieľom výmeny rozvodov. 

6. Povinnosť sprístupniť byt sa vzťahuje aj na nájomcu. V oboch prípadoch treba sprístupniť miestnosti v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie opráv, údržby či na vykonanie iných prác nevyhnutných v súvislosti s opravou, údržbou, modernizáciou a rekonštrukciou obytného domu.

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti

LUKYSTAV, s.r.o.
Váhovská cesta 517
925 63, Dolná Streda 

IČO: 45601992

Mobil: +421 907 741 128
E-mail: info@lukystav.sk

Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č: 26129/T.

Pobočka Bratislava

LUKYSTAV, s.r.o.
Budatínska 1
851 05, Bratislava

Mobil: +421 917 228 996 
E-mail: milan.firek@lukystav.sk

Neváhajte nás kontaktovať